Friday, 14 February 2014

BB Partners uw partner voor uw zaken in Bulgarije

Voor deze fiscale activiteiten kan u een beroep doen op ons

Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-rijksinwoners, btw en registratierechten, douane en accijnzen, lokale en regionale belastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
Dwarsanalyse en globale analyse van de problematieken 
Begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen - opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw
Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers - bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vraagstukken
Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtingen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak - nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen
Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelingen toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht
Raadpleging van dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
Strategieën inzake winstverdeling
Vermogens- en successieplanning: uitvoering van specialistische vermogensaudits - verkoop van ondernemingen
Structurering van groepen van ondernemingen - fusies en overnames , splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscale vrijgestelde herstructureringsoperaties
Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom, enz.) en roerende fiscaliteit
Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
Grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit: vestiging van dochtervennootschappen en bijhuizen van Belgische vennootschappen in het buitenland,  oprichting van dochtervennootschappen en bijhuizen van buitenlandse vennootschappen binnen de Europese vennootschap

Fiscale instrumenten ten dienste van onderzoek en innovatie