Sunday, 17 November 2013

Terbeschikkingstelling van personeel

Principe

Er is sprake van verboden terbeschikkingstelling wanneer een werkgever zijn werknemers ter beschikking stelt van een gebruiker die over deze werknemers enig gedeelte van het gezag uitoefent dat normaal aan de werkgever toekomt.

Er moet dus over gewaakt worden dat de ontvangende onderneming (de Belgische opdrachtgever) zich niet gaat gedragen als werkgever ten aanzien van de werknemers van de buitenlandse dienstverlener. De inspectiediensten die dit controleren leiden onder meer uit volgende elementen een verboden terbeschikkingstelling af: wanneer de Belgische opdrachtgever rechtstreeks instructies geeft aan het personeel van de dienstverlener, zorgt voor vervoer en huisvesting, het eigen personeel vermengt met het personeel van de dienstverlener, wanneer het personeel van de dienstverlener niet met eigen arbeidsmateriaal werkt, …
Wel is het zo dat de wet uitdrukkelijk voorschrijft dat in het kader van een terbeschikkingstelling volgende zaken niet als de uitoefening van werkgeversgezag zullen beschouwd worden:

het naleven door de gebruiker van de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk;
instructies die door de gebruiker worden gegeven in uitvoering van de overeenkomst die hem met de werkgever verbindt, zowel inzake arbeids- en rusttijden als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk.

Hieruit volgt dat het uitermate belangrijk is om te beschikken over een aannemingsovereenkomst waarin het uit te voeren werk nauwkeurig is omschreven. Een bijkomende veiligheid kan ingebouwd worden door 1 vertegenwoordiger van de dienstverlener aan te duiden waaraan de contactpersoon van de opdrachtgever eventuele instructies doorgeeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Het is dan deze vertegenwoordiger – die dus in dienst is van of verbonden is met de dienstverlener – die effectief verdere instructies geeft aan het personeel van de dienstverlener. Vandaar is het aangewezen om deze regeling ook uitdrukkelijk contractueel overeen te komen en op te nemen in het aannemingscontract.